Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van celexon Netherlands B.V gevestigd te De Lutte. Versie geldig vanaf 13.06.2014

PDF Printversie in PDF

§ 1 Algemeen

(1.1) Onder 'Celexon Netherlands B.V' wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Celexon Netherlands B.V- navolgend Beamershop24.nl genoemd.

(1.2) Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met voor Beamershop24.nl zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

(1.3) Met in achtneming van het bepaalde in artikel 6.4 zijn deze voorwaarden tevens van toepassing, indien Beamershop24.nl voor de uitvoering van alle overeenkomsten derden dient in te schakelen.

(1.4) Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Beamershop24.nl erkend.

(1.5) In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.

(1.6) Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

§ 2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

(2.1) Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Beamershop24.nl

(2.2) Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden Beamershop24.nl eerst na schriftelijke bevestiging. Feitelijke uitvoering door Beamershop24.nl of een door Beamershop24.nl verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.

(2.3) Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn Beamershop24.nl en afnemer hieraan gebonden.

(2.4) Aanbiedingen van Beamershop24.nl gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

(2.5) Beamershop24.nl kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

(2.6) Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

§ 3 Prijzen/Prijsverhoging

(3.1) Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro's uitgedrukt, inclusief omzetbelasting (BTW).

(3.2) Beamershop24.nl garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.

(3.3) Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, heeft de consument het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

§ 4 Aflevering

(4.1) Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze direct na bestelling verzonden. Voor het verzenden van bestelde zaken kan Beamershop24.nl verzendkosten in rekening brengen. De levering van bestelde zaken vindt plaats op het bij Beamershop24.nl bekende postadres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt.

(4.2) De afnemer dient voor ontvangst van de producten te tekenen. Dit is slechts anders indien de afnemer gronden voor weigering heeft op basis van de wet.

(4.3) Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.

(4.4) Aan de leveringsplicht van Beamershop24.nl zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Beamershop24.nl geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.

(4.5) Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.

§ 5 Levertijd

(5.1) Een door Beamershop24.nl opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van Beamershop24.nl zijn, waarna Beamershop24.nl zal trachten om binnen 30 dagen levering te doen plaatsvinden.

(5.2) In het kader van de regels van de koop op afstand zal Beamershop24.nl (opdrachtnemer) bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument (opdrachtgever) binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

§ 6 Ontbinding

(6.1) Onverminderd de rechten van Beamershop24.nl op basis van de wet is Beamershop24.nl gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de afnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht op schadevergoeding jegens de afnemer indien na het sluiten van de overeenkomst aan Beamershop24.nl omstandigheden ter kennis komen die Beamershop24.nl goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of indien Beamershop24.nl bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende (ondanks sommatie) alsmede in geval van faillissement van de afnemer, een eigen aanvraag tot faillissement door de afnemer, surseance van betaling, liquidatie of een besluit daartoe, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de afnemer of inbeslagname van enig deel van zijn vermogen.

(6.2) Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Beamershop24.nl zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Beamershop24.nl bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

(6.3) De afnemer heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij Beamershop24.nl indien er sprake is van een consumentenkoop, om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons:

celexon™ Netherlands B.V
-Beamershop24.nl-
Ambachtstraat 4B
7587 BW De Lutte

Tel: +31 (0) 541 - 76 83 30
Fax: +31 (0) 541 - 76 83 39
E-Mail: info@beamershop24.nl

via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet lager dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, uitsluitend aan :

celexon Germany GmbH & Co. KG
Gutenbergstraße 2
48282 Emsdetten
Duitsland

terug te zenden of te overhandigen. De kosten voor reourzending zijn voor uw rekening.

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:    
celexon™ Netherlands B.V
Beamershop24.nl-
Ambachtstraat 4B
7587 BW De Lutte
Tel: +31 (0) 541 - 76 83 30
Fax: +31 (0) 541 - 76 83 39
E-Mail: info@beamershop24.nl

Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen(*)

Besteld op(*)/Ontvangen op(*)

Ordernummer

Naam/Namen consument(en)

Adres consument(en)

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

(6.4) Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten, zoals telefoonabonnementen van de door Beamershop24.nl aangeboden (mobiele) netwerkoperators. Op laatst genoemde diensten, waarbij Beamershop24.nl slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van bedoelde netwerkoperators van toepassing zijn.

§ 7 Overmacht

(7.1) Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop Beamershop24.nl geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij Beamershop24.nl en/of toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.

(7.2) Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Beamershop24.nl de verbintenis had moeten nakomen.

(7.3) Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door Beamershop24.nl niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

(7.4) Indien Beamershop24.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

§ 8 Garantie

(8.1) Beamershop24.nl biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie(-voorwaarden) van de fabrikant van deze zaken, zonder evenwel de rechten van de afnemer voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten.

(8.2) Beamershop24.nl is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

(8.3) De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Beamershop24.nl) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Beamershop24.nl. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

(8.4) Indien klachten van de afnemer door Beamershop24.nl gegrond worden bevonden, zal Beamershop24.nl naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Beamershop24.nl en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Beamershop24.nl tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Beamershop24.nl gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Beamershop24.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

(8.5) Beamershop24.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

(8.6) Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Beamershop24.nl in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Beamershop24.nl en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

§ 9 Betaling

(9.1) Betaling dient te geschieden in Euro候s, tenzij anders overeengekomen, zonder enige aftrek of korting contant ter plaatse waar of door overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening, in beide gevallen onmiddellijk na de levering van de betreffende zaken, althans uiterlijk binnen 8 dagen na de factuurdatum, dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering van onze band of girorekening als de dag van betaling. Betaling in termijnen is niet mogelijk.

(9.2) Na het verstrijken van 10 dagen na de factuurdatum is de afnemer van rechtswege in verzuim en vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% per maand over het opeisbare bedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

(9.3) In geval van faillissement of surseance van betaling van de afnemer of een aanvraag daartoe, zijn de vorderingen van Beamershop24.nl en de verplichtingen van de afnemer jegens Beamershop24.nl onmiddellijk opeisbaar.

(9.4) Indien Beamershop24.nl haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de afnemer een gefixeerd bedrag van 15% van het verschuldigde aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum bedrag van 250 euro.

(9.5) Indien Beamershop24.nl kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

§ 10 Eigendomsvoorbehoud

(10.1) De eigendom van alle door Beamershop24.nl aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Beamershop24.nl zolang de afnemer de vorderingen van Beamershop24.nl uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Beamershop24.nl wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

(10.2) De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

(10.3) De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Beamershop24.nl of een door Beamershop24.nl aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Beamershop24.nl haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

(10.4) Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Beamershop24.nl zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

(10.5) De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Beamershop24.nl.

§ 11 Privacy

(11.1) Beamershop24.nl respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door Beamershop24.nl niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.

(11.2) Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van Beamershop24.nl kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen Beamershop24.nl (en al haar dochterondernemingen en merken) worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van Beamershop24.nl De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. Beamershop24.nl is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van Beamershop24.nl], andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. Beamershop24.nl is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.

(11.3) Beamershop24.nl verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor Beamershop24.nl geen onevenredige inspanning of kosten vergt.

§ 12 Privacy

(12.1) Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door Beamershop24.nl geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten, etc., uitsluitend bij Beamershop24.nl en/of haar leveranciers.

(12.2) Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen.

§ 13 Privacy

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Beamershop24.nl is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

§ 14 Privacy

(14.1) De afnemer kan voor vragen en/of klachten bellen naar Beamershop24.nl op het nummer 0541-76 83 30, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:30 - 17:00 uur. Klachten worden doorgaans binnen 30 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.

(14.2) De afnemer is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie,hetgeen onverlet laat het recht van de afnemer het geschil voor te leggen aan een daartoe bevoegde rechter.